Sprawozdania

Sprawozdanie z prowadzenia zbiórki publicznej w 2005 roku

Stowarzyszenie "SON" prowadziło w 2005r. na terenie miasta Gliwice (we własnej siedzibie) zbiórkę publiczną w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych - na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice SO-5022/00002/05 z dnia 04 marca 2005r.

  • Wartość 1 szt. cegiełki wynosiła 5,00 zł. / pięć złotych /.
  • Do dnia 31 grudnia 2005 r. pozyskano łącznie kwotę 975,00 zł. / słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych / , co stanowi równowartość sprzedanych 195 sztuk cegiełek.
  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponosząc żadnych kosztów.
  • Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na cele rehabilitacji społecznej Członków Stowarzyszenia, wynikające z działalności statutowej SON.

 

Janina Stoksik
Prezes Zarządu "SON"

Gliwice , dnia 16.01.2006r.