Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" za 2006 rok

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" z przeprowadzenia w 2006 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych (na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice SO-5022/00001/06)


 

  • Wartoć 1 szt. cegiełki wynosiła 5,00 zł. (pięć złotych)
  • Do dnia 31 grudnia 2006r. pozyskano łącznie kwotę 1.175,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych), co stanowi równowartoć sprzedanych 235 sztuk cegiełek.
  • Dystrybucję cegiełek prowadzilimy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych, w związku z czym nie ponielimy żadnych kosztów.
  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na działalnoć statutową SON, szczególnie na cele rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik
Gliwice, dnia 11.01.2007r