Sprawozdania

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" za 2007 rok

Sprawozdanie Stowarzyszenia "SON" z przeprowadzenia w 2007 roku na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych
(na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice SO-5022/00001/07)

  • Wartość 1 szt. cegiełki wynosiła 5,00 zł. (pięć złotych)
  • Do dnia 31 grudnia 2007r. pozyskano łącznie kwotę 470,00 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych), co stanowi równowartość sprzedanych 94 sztuk cegiełek
  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych i nie ponieśliśmy jakichkolwiek kosztów
  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na działalność statutową SON, szczególnie na zakup dodatkowego urządzenia do Punktu Rehabilitacji

 

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach
Janina Stoksik
Gliwice, dnia 11.01.2007r