Sprawozdania

Sprawozdanie Z prowadzenia zbiórki publicznej w 2004


Sprawozdanie Z prowadzenia zbiórki publicznej w 2004 z prowadzenia na terenie miasta Gliwice zbiórki publicznej w formie sprzedaży numerowanych "cegiełek" wartościowych w 2004 r. - na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice SO-5022/00007/04

  • Wartość 1 szt. cegiełki wynosiła 5,00 zł. / pięć złotych /.
  • Do dnia 31 grudnia 2004r. pozyskano łącznie kwotę 1.480,00 zł. / słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych / , co stanowi równowartość sprzedanych 296 sztuk cegiełek.
  • Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, nie angażując osób postronnych, w związku z czym nie ponieśliśmy żadnych kosztów.
  • Cała zebrana kwota została przeznaczona na działalność statutową SON , szczególnie na cele rehabilitacji społecznej Członków Stowarzyszenia.

za Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach

Janina Stoksik
Gliwice , dnia 10.02.2005r.